sobota, listopadu 11, 2017

Microsoft Ireland před Nejvyšším soudem

Nejvyšší soud USA rozhodl o tom, že posoudí případ Microsoft Ireland. Ostře sledovaný spor se týká povinnosti definiční autority usazené v USA poskytovat federálním vyšetřovatelům data fyzicky umístěná mimo americké území.

Vývoj případu lze sledovat zde.

čtvrtek, listopadu 09, 2017

Důkaz archivovanou webovou stránkou

V aktuálním případě mediálně známého kárného provinění předsedkyně exekutorské komory použil kárný senát Nejvyššího správního soudu důkaz webovým archivem archive.is. V kárné žalobě bylo uvedeno, že "manžel kárně obviněné a předseda představenstva společnosti HICRA REALITY v jedné osobě je současně uveden jako kontaktní osoba na internetových stránkách exekutorského úřadu kárně obviněné pro dotazy k připravovaným dražbám nemovitostí," ale kárně obviněná před projednáním kárné žaloby tuto informaci ze svých webových stránek odstranila. Díky archivu se tak tvrzení kárného žalobce podařilo spolehlivě prokázat. Jedná se o jeden z prvních případů, kdy archive.is posloužil za zdroj spolehlivého důkazu historického obsahu webové stránky.
Plný text rozhodnutí viz zde.

Nařízení o volném pohybu dat

Komise v září zveřejnila návrh nařízení o volném pohybu dat, který by měl výhledově řešit současné omezování možností přeshraničně zpracovávat různé typy dat. Nařízení by nemělo postihnout citlivé nebo bezpečnostně exponované oblasti, ale mělo by vést k větší efektivitě vnitřního trhu cloudových služeb u nespecifických a necitlivých veřejných dat.

Text návrhu a doprovodnou dokumentaci viz zde.

středa, listopadu 01, 2017

ADR pro "bagatelní" autorskoprávní spory v USA

Aktuálně v USA započíná svoji legislativní cestu zákon, který by měl vytvořit specializovaný ADR orgán v rámci U.S. Copyright Office pro autorskoprávní spory nízké hodnoty. Tzv. "Copyright Claims Board" by měl poskytovat účasníkům dobrovolnou platformu pro řešení sporů, v nichž se lze domoci maximální částky 30.000 USD.

Severoameričtí akademici v čele s Pamelou Samuelsonovou ale podrobil návrh extenzivní kritice, mj. z důvodu možného zneužívání. Své názory shrnuli v této zprávě: Samuelson, Pamela and Hashimoto, Kathryn, Scholarly Concerns About a Proposed Small Copyright Claims Tribunal (October 15, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3060796.

Na národní úrovni se ale nejedná o zásadní novinku – spory nízké hodnoty (do £10,000) v oblasti práva duševního vlastnictví lze řešit např. ve Velké Británii u specializované součásti Chancery Division of the High Court – tzv. Intellectual Property Enterprise Court.

pátek, října 27, 2017

Pomluva právnické osoby na internetu a příslušnost soudu

Soudní dvůr se ve svém rozhodnutí nedávno vyjádřil k místu podání žaloby v souvislosti s pomluvou právnické osoby na internetu. Žalobkyně (estonská společnost) se v původním řízení domáhala opravy nesprávných (a pomlouvačných) údajů zveřejněných na internetové stránce švédské společnosti. SDEU řešil otázku, je-li možno na základě čl. 7 odst. 2 nařízení Brusel Ibis žalovat švédskou společnost pro odstranění závadného obsahu (a náhradu škody) v Estonsku. K tomu se SDEU vyjádřil v tom smyslu, že toto je možné v případě, že se v daném státě nachází středisko zájmů dané společnosti (což je místo, v němž vykonává společnost hlavní podnikatelskou činnost). Pokud by pak daná právnická osoba vykonávala hlavní část svých činností v jiném členském státě, než ve státě místa svého sídla, může i v tomto státě podat žalobu na porušení svých osobnostních práv.
Čl. 7 bod 2 nařízení Brusel Ibis tedy musí být vykládán tak, že daná právnická osoba v daném kontextu nemůže podat žalobu u soudu každého členského státu, na jehož území byly dané nesprávné informace uváděny, pro to, aby se domáhala například vzniklé škody. Tímto se tak rozhodnutí liší od možností poskytnutých fyzickým osobám (např. C–441/13 - Pez Hejduk, C‑170/12 - Pinckney), kterým je umožněno žalovat de facto v každém členském státě, jelikož “internet je všude”.


Rozhodnutí je dostupné zde.

čtvrtek, října 19, 2017

Data trusts v doporučení k umělé inteligenci

Britská ministerstva kultury a obchodu si nechala zpracovat studii obsahující doporučení k rozvoji odvětví AI. Studie obsahuje řadu podnětných myšlenek, např. o vhodnosti zavedení "data trusts" jako komplexních společností bez právní subjektivity.

Plný text doporučení viz zde.

neděle, října 15, 2017

SDEU k ochraně osobních údajů

Soudní dvůd se v aktuálním rozhodnutí vyjádřil k otázce zákonnosti důkazu seznamem užitým bez vědomí příslušného správce osobních údajů (kterým je zde orgán veřejné moci). Soudní dvůr předně konstatoval, že je oprávněn posuzovat otázku zákonnosti důkazu (resp. důvodnosti odmítnutí důkazu pro nezákonnost) tam, kde je zákonnost opaření a užití důkazního prostředku předmětem unijní úpravy. Soud současně odmítl formalistickou interpretaci a zakázal odmítnout důkaz (v tomto případě seznamem) pouze z toho důvodu, že k jeho provedení nedal souhlas správce osobních údajů. Současně Soudní dvůr konstatoval konformitu pořizování seznamů tzv. bílých koní orgány finanční správy se sekundárním unijním právem. Rozhodnutí je poněkud krkolomně napsáno a není snadné se v něm dobrat podstaty interpretačních otázek. Za štěstí můžeme při složitosti celého případu považovat skutečnost, že se nezákonnosti důkazu nedovolával příslušný orgán veřejné moci též např. z důvodu porušení práv sui generis.

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, září 10, 2017

High Court - ochrana .pdf právy sui generis

Britský High Court rozhodl v tom smyslu, že i data v .pdf souboru mohou být z právního hlediska databází chráněnou právy sui generis. Soud se v tomto případě zabýval interpretační otázkou, zda .pdf soubor se strukturovanými daty je možno považovat za databázi, nebo zda se jedná jen o obraz databáze (data jsou tam totiž strukturována jen jejich vizuálním umístěním). Dospěl k závěru, že i .pdf je de iure databázovým souborovým formátem. Rozhodnutí je zajímavé především tím, že otevírá cestu ke kreativní interpretaci ochrany sui generis u nespecifických dat, která jsou strukturována jen velmi základním způsobem.

Plný text rozhodnutí viz zde.