čtvrtek, srpna 17, 2017

NS - omluva prostřednictvím webové stránky

Nejvyšší soud se zabýval otázkou souladu omluvy zveřejněné prostřednictvím webové prezentace s exekučním titulem. Soud konstatoval, že přítomnost elektronického podpisu není u webové omluvy vyžadována za předpokladu, že ji přímo nepožaduje exekuční titul. Soud tedy rozhodl v tom smyslu, že webová omluva musí mít charakter elektronické písemnosti, avšak nemusí splňovat nároky na písemné právní jednání.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, srpna 15, 2017

ÚS - listinné doručení osobě s datovou schránkou

Ústavní soud se zabýval případem doručení soudní písemnosti (předvolání) vadně zaslané soudem v listinné formě osobě s datovou schránkou. Písemnost byla doručena fikcí vhozením do poštovní schránky. Ústavní soud se držel dosavadní judikatury obecných soudů, k níž připojil ústavní rovinu argumentace a konstatoval rozpor s čl. 96 odst. 1 Ústavy a čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 LZPS. Případ sám o sobě není nijak zvlášť zajímavý - překvapivé však je, že orgánem, který musel tento evidentní procesní lapsus řešit, byl až Ústavní soud.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, července 28, 2017

Posudek - PNR

Soudní dvůr vydal negativní posudek k PNR smlouvě s Kanadou. Posudek je relativně rozsáhlý, ale většina argumentů se týká přílišné obecnosti jednotlivých ujednání zejména co do otázky konkrétních účelů zpracování předmětných dat a specifikace oprávněných orgánů.

Plný text posudku viz zde.
Aktuální komentář Chrise Kunera viz zde.

neděle, července 09, 2017

Případ Uber - stanovisko generálního advokáta

Generální advokát Szpunar vydal stanovisko ke druhé větvi případu Uber. Podle očekávání vyšel ze svého původního názoru, tj. že Uber je nutno považovat především za poskytovatele přepravních služeb (nikoli za poskytovatele služeb informační společnosti), a konstatoval možnost jeho bezprostřední regulace vnitřními předpisy ve členských státech bez nutnosti předchozího oznámení ve smyslu směrnice č. 98/34/ES resp. směrnice č. 98/48/ES.

Plný text stanoviska k otázce oznamovací povinnosti viz zde.
Původní stanovisko k povaze platformy Uber viz zde.

čtvrtek, července 06, 2017

Open Position: IT Legal Counsel (Swiss Re, Bratislava)

Swiss Re - one of the world's leading wholesale providers of reinsurance, insurance and other innovative forms of insurance-based risk transfer, is looking for a Legal Counsel based in Bratislava to provide and coordinate legal support related to technology, including cloud computing, smart analytics, implementation and deployment of new technological solutions, licensing of software and other tools, as well as related IT outsourcing arrangements. Apply and find more information here.

pondělí, července 03, 2017

NSS - doplněné podání

NSS se vyjádřil k otázce, komu je třeba adresovat potvrzení dřívějšího podání ve smyslu § 37 odst. 2 SŘS, a konstatoval povinnost strany potvrdit podání u soudu, kde bylo učiněno původní podání. Případ se částečně podobá věci, v níž dříve pod sp. zn. I. ÚS 955/16 rozhodl Ústavní soud - v aktuálním případě však strana nepodávala na více místech současně, ale učinila podání pouze u krajského soudu (kterému však nebyla podána původní kasační stížnost).

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, června 30, 2017

Časopisy ÚPT online

Revue pro právo a technologie

Osmý ročník své existence zahajuje časopis Revue pro právo a technologie již patnáctým číslem, které byl zveřejněno online. Novinkou v tomto čísle je používání Digital Object Identifier ("DOI"), tedy systému identifikátorů digitálních objektů, který umožňuje snažší dohledatelnost a jednodušší sledování citací.
Tým redakce Revue pro právo a technologie byl též podstatně obměněn, kdy se zástupcem šéfredaktora stal Mgr. Ing. František Kasl a výkonnou editorkou Anna Štefanidesová, kteří se nemalou měrou podíleli na přípravě nového čísla.
Po obsahové stránce číslo již tradičně nabízí odborné články z technologických oborů práva, přehled judikatury, jakož i recenze vybraných publikací z oboru.


Masaryk University Journal of Law and Technology

Nově je oproti předchozímu zveřejňování s šestiměsíčním zpožděním (delayed open access) okamžitě zpřístupněn v režimu gold open access i anglický časopis Masaryk University Journal of Law and Technology, který zahajuje již jedenáctý rok své existence.
Tým redakce Masaryk University Journal of Law and Technology se také dočkal změn, kdy ve funkci výkonného editora nově působí Viktor Kolmačka.


Přejeme příjemné letní čtení!
Za redakce

Matěj Myška, šéfredaktor
Revue pro právo a technologie

Jakub Harašta, zástupce šéfredaktora
Masaryk University Journal of Law and Technology