úterý, března 13, 2018

U.S. Reports

Library of Congress zpřístupnila kompletní znění knižní sbírky U.S. Reports obsahující judikaturu a další dokumenty Nejvyššího soudu za posledních 225 let. Systém umožňuje plnotextové vyhledávání, nabízí ke stažení dokumenty v jejich původní podobě a automaticky generuje citace dle tří standardů.

Systém je k dispozici zde.

pátek, března 02, 2018

Nařízení o geoblockingu

V OJ bylo vyhlášeno dlouho očekávané nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES. Jedním z jeho hlavních původních účelů bylo přispět k vytvoření společného trhu audiovizuálních služeb, který, poněkud paradoxně, stále neexistuje. Vzhledem k omezení věcné působnosti v čl. 1 odst. 3 se však na audiovizuální služby toto nařízení nakonec vůbec nevztahuje.

Plný text viz zde.

čtvrtek, března 01, 2018

Vladimír Čermák: Otázka demokracie

V reedici nakladatelství CDK právě vyšlo výjimečné pětisvazkové dílo Vladimíra Čermáka Otázka demokracie. Svazky jsou seřazeny do dvou knih a opatřeny rejstříkem. Tématem této v evropském měřítku výjimečné práce samozřejmě nejsou informační a komunikační technologie - i pro oblast ICT práva ale mají tyto unikátně systematicky seřazené myšlenky zásadní význam.

Podrobnější informace o reedici viz na webe CDK zde.

ÚS ke zmatečnému elektronickému podání


Ústavní soud nedávno rozhodl v další věci týkající se elektronického podání. Rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1981/17 ze dne 13. 2. 2018 zatím není k dispozici v systému nalus, proto z něj přinášíme alespoň shrnutí skutkového stavu a základní právní úvahu ÚS:


"Z podání bylo zřejmé, že bylo odesláno z emailové schránky advokáta, původního obhájce stěžovatelepřičemž součástí podání bylo dovolání, v textu dovolání bylo uváděno jméno obhájce i substituční plná moc ve prospěch dalšího advokáta, který měl být obhájcem stěžovatele v dovolacím řízení. Tělo emailu bylo též opatřené zaručeným elektronickým podpisem druhého obhájce, který však byl vázán na použití emailové schránky prvního obhájce. K podání byla připojena plná i generální substituční plná moc podepsaná stěžovatelem i oběma obhájci. Z podání tedy bylo zřejmé, že stěžovatel byl zastoupen původním obhájcem, který přibral substituční plnou mocí nového obhájce
(...) [Z]působ podání a jeho podepsání byl zmatečný; z podání nebylo jednoduché rozpoznat, který ze dvou obhájců podal dovolání, resp. je podepsal. Z tohoto však nelze dovodit bez dalšího závěr, že stěžovatel nebyl zastoupen obhájcem; z ústavněprávního hlediska není podstatné, čí elektronický podpis nebo emailová schránka byla použitá, naopak je zřejmé, že stěžovatel svého práva na obhajobu využil tak, že si zvolil obhájce za účelem podání dovolání a počítal s tím, že toto dovolání obhájce podal. Dovolání bylo podáno jedním ze dvou advokátů – stěžovatelových obhájců a Nejvyšší soud s jedním z nich komunikoval, aby mu sdělil, že stěžovatel není zastoupen obhájcem.
(...) Dospěl-li Nejvyšší soud k závěru, že dovolání nebylo podáno prostřednictvím obhájce, byť bylo odesláno z e-mailové adresy původního obhájce stěžovatele a vybaveno ověřeným elektronickým podpisem obhájce zmocněného substituční plnou mocí, aniž byli tito stěžovatelovi obhájci (či některý z nich) vyzváni k odstranění vady podání, porušil tím stěžovatelovo právo na přístup soudu, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny."

SDEU k věcné působnosti AVMS

Soudní dvůr restriktivně interpretoval věcnou působnost směrnice AVMS v tom smyslu, že se nevztahuje na krátká reklamní videa. V rozhodnutí je pro jistotu zdůrazněno, že se směrnice nevztahuje na distribuční kanál (tj. na reklamní web) ani na jednotlivá videa.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, února 23, 2018

Nová judikatura - ochrana soukromi na pracovisti a povinnost informovat o neplatnem el. podpisu

Ústavní soud rozhodl v případu, kdy obecný soud obdržel podání, u něhož se nepodařilo ověřit zaručený el. podpis a účastník řízení o tom nebyl informován. Případ se až k ÚS dostal poněkud překvapivě, neboť je řešitelný na úrovni zákonného práva. Ústavní soud každopádně pro jistotu explicitně konstatoval, že "že doručí-li účastník řízení na elektronickou podatelnu soudu podání, které obsahuje elektronický zaručený podpis, který je neplatný, má soud povinnost jej o této skutečnosti informovat."

Plný text rozhodnutí viz zde.

Evropský soud pro lidská práva rozhodl případ ochrany soukromí na pracovišti, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž lze prostřednictvím utajeného systému sbírat data o aktivitě zaměstnance. Nejedná se však v tomto případě o změnu interpretační praxe založené rozhodnutím ve věci Copland v UK, neboť oba případy se skutkově výrazně liší.

Plný text rozhodnutí (zatím pouze ve francouzštině) viz zde.

pondělí, února 12, 2018

Nová místa pro doktorandy a postdoktorské výzkumníky - aktualizováno

IViR univerzity v Amsterdamu vyhlašuje v rámci nového projektu ERC tři výzkumné pozice na právní souvislosti použití technologie blockchain (dvě postdoktroské a jednu doktorskou).
Více informací viz na webu IViR zde.

Další postdoktorskou pozici nabízí univerzita v Helsinkách. Obor je velmi obecně vymezen jako "právo a digitalizace" a pozice se vypisuje na tři roky.
Více informací na univerzitním webu zde.

sobota, února 03, 2018

Ochrana námětu autorským právem

Americký Ninth Circuit rozhodl ve prospěch žalobce zajímavý případ de facto ochrany námětu resp. mechanického zpracování dřívě objektivně vyjádřeného motivu (v tomto případě přírodního výjevu). O tomto případu Folkens v Wyland Worldwide informoval Zahr Said prostřednictvím mailing listu IPProfs.

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, ledna 28, 2018

Rozhodnutí v případu Schrems

Soudní dvůr vydal rozhodnutí v případu hromadného nároku M. Schremse proti spol. Facebook. Rozhodnutí se týká otázky, zda jde o spotřebitelskou věc (na tu soud odpověděl kladně) a zda se příslušnost soudu podle čl. 16 odst 1 nařízení (ES) č. 44/2001 určí podle místa bydliště žalobce i v případě, že žalobce uplatňuje postoupené nároky (tuto otázku soud zodpověděl negativně). V předmětném případě jde kvůli nákladům řízení jen o pár nároků, řičemž hlavní spor, který nebyl předmětem předběžné otázky, se týká cca 25 tis. uživatelů, kteří své nároky postoupili žalobci. Na základě tohoto rozhodnutí tedy bude muset M. Schrems upravit procesní strategii (samotných nároků z ochrany spotřebitele a ochrany osobnosti se toto řízení netýkalo).

Plný text rozhodnutí viz zde.